Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών ξεκίνησε την ηλεκτρονική λειτουργία του «Συνηγόρου της Αγοράς» στη διαδικτυακή πύλη Αgora του ΥΠΕΞ (www.agora.mfa.gr).

Η ηλεκτρονική  λειτουργία  του “Συνηγόρου της Αγοράς” καθιστά,  πιο άμεση και λειτουργική τη συνεργασία της αρμόδιας Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών με τους Έλληνες εξαγωγείς και θα προσφέρει τα εξής  : α) συμβουλες για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση σε ξένες αγορές, β) ενημέρωση για επιχειρηματικές ευκαιρίες, γ) πληροφόρηση για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα, δ) υποστήριξη στην επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από επιχειρηματικές συνεργασίες, ε) απάντηση σε εξατομικευμένα ερωτήματα και παροχή επιχειρηματικής καθοδήγησης (businessmentoring) μέσω ειδικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων.