ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


(α) Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν σύμφωνα με τεκμηριωμένα στοιχεία το 99.9% του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας (690,000 επιχειρήσεις). Εξ αυτών το 96.7% είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (1-9 άτομα), το 2.8% μικρές (10-49 άτομα) και το 0.4% μεσαίες (49-250 άτομα).

Οι μεγάλες επιχειρήσεις αποτελούν το 0.1% του αριθμού των επιχειρήσεων της χώρας (400 επιχειρήσεις περίπου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΠΕ, το 79% των επιχειρήσεων είναι ατομικές (78% πολύ μικρές και μικρές, το 1% μεσαίες) και το 21% έχουν άλλη εταιρική μορφή (ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ).


(β)  Το σύνολο των ΜμΕ πραγματοποίησαν το 2014 κύκλο εργασιών 76 δίς €, όπου το 38% πραγματοποιήθηκε από ατομικές επιχειρήσεις (32% μικρές και 6% μεσαίες) και το 62% από  εταιρείες (18% μικρές και 44% μεσαίες).


(γ)    Ως προς την απασχόληση οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, καλύπτουν το 58.7% στο σύνολο των εργαζομένων (2,09 εκ), οι μικρές το 17. 3%, οι μεσαίες το 10.9% και οι μεγάλες το 13.1%.


(δ) Από το σύνολο των ΜμΕ (690.000), το 8.4% (58.000 επιχειρήσεις) δραστηριοποιούνται  στον τομέα της μεταποίησης , το 74% στον τομέα των υπηρεσιών και το 17.6% στον τομέα των κατασκευών.


(ε) Οι  επιπτώσεις από την οικονομική κρίση από το 2009 και εντεύθεν είναι πολύ σημαντικές και εμφανείς σε όλα τα μεγέθη της ελληνικής βιομηχανίας. Ο αριθμός των επιχειρήσεων μειώθηκε την περίοδο 2008-2013 κατά 32,1% (από 85.000 σε περίπου 58.000 επιχειρήσεις),  και οι εργαζόμενοι κατά 33% (από  494.560 σε  332.000)  ενώ η ΑΠΑ κατά 33,7% (από 16.794,4 σε 11.135,7 εκατ Ευρώ, σταθ. Τιμές 2005) την περίοδο 2008 -2014. Το ποσοστό συμμετοχής της ΑΠΑ της μεταποίησης στο ΑΕΠ της χώρας έφθασε το 2014 στο 8,3%.  Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διαπιστώνεται το 2010 (7,2%) ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται αύξηση με μέγιστη τιμή ίση με 8,5% το 2013.


(στ) Παρά την αρνητική επίπτωση της κρίσης στο σύνολο σχεδόν των μεγεθών της βιομηχανίας, ο συνδυασμός του ποσοστού μείωσης της ΑΠΑ της μεταποίησης (σε σταθ. τιμές) με την αύξηση της συμμετοχής της στο ΑΕΠ της χώρας, υποδηλώνουν ότι η βιομηχανία άντεξε καλύτερα από το σύνολο της οικονομίας. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει αν συγκρίνουμε το ποσοστό μεταβολής της ΑΠΑ της βιομηχανίας, σε τρέχουσες τιμές,  την περίοδο 2009-2014 (-19,30%)  με το ποσοστό μεταβολής της ΑΠΑ του συνόλου της οικονομίας (-26,20%) την ίδια περίοδο.Μετά το 2011, ανάκαμψη παρουσιάζει ο Κύκλος Εργασιών της μεταποίησης. Συγκεκριμένα, από το 2008 έως το 2011, οι πωλήσεις μειώνονται κατά 42% (από 67.035 σε 38.750 εκατ. Ευρώ) ενώ το 2013 ανέρχονται σε 56.478 εκατ. Ευρώ. Εξακολουθούν, επομένως,  να είναι μειωμένες σε σχέση με το 2008 αλλά παρουσιάζουν αύξηση 46% ως προς το 2011.