Αθήνα 14 Απρίλιου 2014

                                                                

 "Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επάιδευσης από τον ΣΒΑΠ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλώσεις του πρόεδρου κ. Δημ. Μαθιού.

 

Δελτία τύπου

«Η αναβάθμιση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και μέσα από την βελτίωση της κατάρτισης του εργατοϋπαλληλικού δυναμικού είναι στόχος στον οποίο αποδίδει ξεχωριστή σημασία ο Σύνδεσμος  Βιομηχανιών Αττικής- Πειραιώς» τόνισε ο πρόεδρος τουΣυνδέσμου κ. Δημήτρης Μαθιός αναφερόμενος σε σχετική πρωτοβουλία του ΣΒΑΠ για εκπαιδευτικά προγράμματα που τίθεται ήδη σε εφαρμογή.

Συγκεκριμένα ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς προωθεί την εφαρμογή επιδοτούμενων σεμιναρίων στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) που απευθύνονται σε μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόμενοι) σε συνεργασία με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά και εκπαιδευτικούς φορείς.

Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, τα οποία θα είναι διάρκειας 40 ωρών  θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

 

1.         Εκμάθηση ξένων γλωσσών  (Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά).

2.         Η επιστήμη της ψυχολογίας στο Marketing-Ψυχολογικά τρικ στο Μάρκετινγκ.

3.         Δημόσιες σχέσεις - Επικοινωνία & Επαγγελματική Συμπεριφορά .

4.         Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων.

5.         Διαχείριση πελατών – Κρίσεων.

6.         Εξυπηρέτηση πελατών με χρήση Η/Υ.

7.         Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων καινοτομίας.

8.         Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα.

9.         Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και χρηματοδότησης ΜΜΕ.

10.       Υγιεινή & Ασφάλεια στο χώρο Εργασίας.

11.       Σεμινάριο Επικοινωνία & Συμπεριφορά - Εξυπηρέτηση Συναισθηματικά Φορτισμένων Πελατών.

12.       Φορολογία εισοδήματος – Νέος Κώδικας φορολογικής απεικόνισης.

 

Στα εν λόγω σεμινάρια, θα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45%.

 

Σημειώνεται ότι, στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού  5,00 € ανά ώρα και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα Α) μέσω των επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνται και Β) ως ανεξάρτητα άτομα μέσω του Εργατικού Κέντρου συμπληρώνοντας τα έντυπα:

 

Α) Δικαιολογητικά συμμετοχής μέσω των επιχειρήσεων.

1.         Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης της επιχείρησης (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης).

2.         Αίτηση Συμμετοχής.

3.         Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

4.         Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με το ΑΦΜ του καταρτιζομένου

5.         Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού.

Β) Δικαιολογητικά συμμετοχής  ανεξάρτητων  ατόμων.

1.Αίτηση συμμετοχής.

2. Βεβαίωση Εργατικού Κέντρου.

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

4. Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με  το ΑΦΜ του καταρτιζομένου.

5.Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού.

 

Πληροφορίες: κα Αικ. Ριμποπούλου, Τηλ: 210-3392567.