Υπόμνημα στην Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Τμήμα Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος 16.5.2017

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                         Αθήνα 16 Μαϊου 2017
       
 
 
Προς το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Τμήμα Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων
     
           
      
ΘΕΜΑ: Προβλήματα στη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α.)


Αξιότιμοι κύριοι,
Όπως θα γνωρίζετε ήδη όλοι οι εμπλεκόμενοι με την διακίνηση αποβλήτων είναι υπόχρεοι στην εγγραφή της επιχείρησής τους στο Η.Μ.Α. και την ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων (ΦΕΚ2992/19/9/16) για τις χρονιές 2015-2016 έως και την 31/5/2017. Παρακάτω σας αναφέρουμε μερικά από τα πιο κύρια λειτουργικά προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις.  
Θέλουμε να τονίσουμε ότι οι προτάσεις μας σας κοινοποιούνται προκειμένου αφενός στην εξοικονόμηση χρόνου εκ μέρους των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων με το Η.Μ.Α. κατά την καταχώρηση των στοιχείων και αφετέρου την ορθή λειτουργία του μητρώου έτσι ώστε να ληφθεί η σωστή πληροφορία από το Η.Μ.Α. και περαιτέρω από το ΥΠΕΝ.
1. Αναφορικά με την καταχώρηση των στοιχείων και σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες ως εγκαταστάσεις (δευτερογενής αποθήκευσης) και ως συλλέκτες μεταφορείς αποβλήτων κατά την καταχώρηση των στοιχείων στην περίπτωση όπου οι ποσότητες που αποθηκεύτηκαν στην εγκατάσταση, συλλέχθηκαν από τα οχήματα της ίδιας επιχείρησης θα πρέπει αρχικά να γίνει εγγραφή των αποβλήτων ως εγκατάσταση και έπειτα να γίνει άλλη μία εγγραφή ως συλλέκτης. Προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος και εργατοώρες θα ήταν ορθό να υπάρχει στο Η.Μ.Α. κάποια επιλογή ούτως ώστε να μην καταχωρούνται εις διπλούν τα ίδια στοιχεία αποβλήτων. Για παράδειγμα θα μπορούσε αυτό να πραγματοποιηθεί κατά την καταχώρηση των αποβλήτων με ταυτόχρονη επιλογή R13 και R4 έτσι ώστε αυτόματα να ενημερωθούν οι ποσότητες και στην έκθεση της εγκατάστασης και στην έκθεση του συλλέκτη - μεταφορέα.    
2. Για τα σημεία συλλογής τα οποία είναι σε θέση να παραλάβουν τα απόβλητα των ιδιωτών είναι λογικό ότι ποσότητες αποβλήτων είναι μικρές εν αντιθέσει με τον αριθμό αυτής της κατηγορίας των «προμηθευτών» που είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αυτή τη στιγμή το Η.Μ.Α. ζητάει την ποσότητα του αποβλήτου αναλυτικά από τον εκάστοτε ιδιώτη. Θα ήταν λογικό από την στιγμή που οι ιδιώτες δεν είναι υπόχρεοι στην τήρηση βιβλίων ή στην περεταίρω αδειοδότηση να καταχωρούνται μαζικά ανά κωδικό Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ). Το γεγονός αυτό θα συμβάλει επίσης στην εξοικονόμηση χρόνου κατά την καταχώρηση των αποβλήτων.
3. Σε ότι αφορά τον χαρακτηρισμό του αποβλήτου από τους αποστέλλοντες τα απόβλητα και τους παραλήπτες υπάρχει μία δυσαναλογία στον καθορισμό της ποσότητας με κωδικό ΕΚΑ (δηλαδή προέλευση αποβλήτου). Θεωρούμε ότι είναι φύση αδύνατο για ένα φορτίο το οποίο έρχεται χύδην να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο καθορισμός ΕΚΑ για το κάθε ένα υλικό scrap που εμπεριέχεται σε αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση ενώ υπάρχει η δυνατότητα να προσδιορισθεί η ποιότητα, δηλαδή αν το υλικό είναι σιδηρούχο ή μη σιδηρούχο μέταλλο, αναφορικά με τα  υλικά scrap (π.χ. scrap σιδήρου) από την στιγμή που δεν έχουμε την δυνατότητα της ύπαρξης κάποιου barcode όπως θα είχαμε στα έτοιμα προϊόντα δεν υπάρχει η δυνατότητα να προσδιορισθεί με απόλυτη ακρίβεια ή ακόμη και να ταυτοποιηθεί το απόβλητο με κωδικό ΕΚΑ από τους αποστολείς και τους παραλήπτες ανά ποσότητα. Το γεγονός αυτό έχει παρατηρηθεί από τις μονάδες ανακύκλωσης ακόμη και από τα χαλυβουργεία. Για το λόγο  αυτό θα ήταν λογικό να υπάρχει η σχετική επιείκεια από τους φορείς του Η.Μ.Α. στον προσδιορισμό του ΕΚΑ ακόμη και να υπάρχει κάποια εμπεριστατωμένη ενημέρωση από το ΥΠΕΝ  προς εμάς. Για παράδειγμα να διοργανώσει κάποια συνάντηση ανά κλάδο προκειμένου να μας ενημερώσουν για την ορθή χρήση των ΕΚΑ. 
4. Στην ετήσια έκθεση των αποβλήτων ζητείται από το σύστημα ο τελικός αποδέκτης των αποβλήτων. Είναι λογικό ότι από την στιγμή που ο καθ’ ένας υπόχρεος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων συντάσσει την ετήσια έκθεση αποβλήτων όπου αναφέρει με ακρίβεια τον παραλήπτη και τον αποδέκτη για την εκάστοτε διακίνηση αποβλήτου, η πληροφορία αποτυπώνεται με απόλυτη ακρίβεια στο σύστημα του Η.Μ.Α.. Παρόλα αυτά ζητείται ο τελικός αποδέκτης των αποβλήτων με αποτέλεσμα να πληροφορούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι για το ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης (πελάτης) γεγονός που συμβάλει στην δυσλειτουργία του εμπορίου. Θεωρούμε ορθό ότι δεν υπάρχει λόγος να καταχωρηθούν στο σύστημα Η.Μ.Α. εις διπλούν πληροφορίες και να περιπλέξουν τις αναφορές μας διότι μέχρι και το σημείο δήλωσης αποστολής των αποβλήτων αναφέρεται αναλυτικά η διακίνησή τους.        
5. Κατά την καταχώρηση των αποβλήτων στην ετήσια έκθεση αποβλήτων στο Η.Μ.Α. σε κάθε μία προσθήκη (εγγραφή) το σύστημα μεταφέρει τον χρήστη στο τέλος της σελίδας. Οπότε για την επόμενη καταχώρηση θα πρέπει ο χρήστης να ξανά μεταβεί στο πάνω μέρος της σελίδας. Θα μπορούσε να υπάρχει καθορισμένο από το σύστημα η επιλογή της αύξουσας σειράς ούτως ώστε οι καταχωρήσεις να διαδέχονται η μία την άλλη και ο χρήστης να έχει την ευχέρεια να καταχωρεί συνεχόμενα και να μεταβαίνει απ’ ευθείας  στο σημείο της επόμενης καταχώρησης.
6. Κατά την καταχώρηση των αποβλήτων στην ετήσια έκθεση αποβλήτων στο Η.Μ.Α. θα ήταν λειτουργικό να αποθηκεύονται τα στοιχεία που καταχωρούμε ανά παραλαβή ή αποστολή αποβλήτου του κάθε ενός προμηθευτή ή πελάτη ούτως ώστε να μην καταχωρούμε ξανά και ξανά τα ίδια στοιχεία εταιριών. 
7. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μία ξεχωριστή εγγραφή που θα αναφέρει το υπόλοιπο αποθήκης της προηγούμενης χρονιάς με σκοπό την  ορθότητα των ισοζυγίων αποθήκης.
8. Τέλος, είναι λογικό ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος από την καταλυτική ημερομηνία 31/5/2017 ούτως ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία των ποσοτήτων των αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016. Για το λόγο αυτό ζητούμε την παράταση της τελικής ημερομηνίας των εκθέσεων δεδομένου το κόστος που μας επιβαρύνει στην εκπαίδευση των υπαλλήλων προκειμένου στην απασχόλησή τους στην εν λόγω εργασίας. 
Οι ως άνω προτάσεις προέκυψαν ύστερα από χρήση του Η.Μ.Α. δηλαδή καταχώρηση στοιχείων για το λόγο αυτό θεωρούμε απαραίτητη την εφαρμογή τους. Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε επί του θέματος το δυνατόν συντομότερο.

                                                                                                  Με εκτίμηση,
                                               
                                                                                               Δημήτρης Μαθιός
                                                                                                    Πρόεδρος