Υπόμνημα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο 16.6.2017

 

Αθήνα 16 Ιουνίου 2017 

 

Προς τον

Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

κ. Δημήτριο Παπαδημητρίου

 

ΘΕΜΑ: Παράταση Αναπτυξιακού Νόμου

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Γνωρίζετε την ευαισθησία του Συνδέσμου μας σε κάθε θέμα που αφορά την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Υπό την έννοια αυτή θέλουμε να σας κρατήσουμε ενήμερο για κάθε περίπτωση που απασχολεί και τον Σύνδεσμο αλλά και ξεχωριστά κάθε μέλος μας. Αυτός είναι και ο σκοπός του υπομνήματος μας.

Στο πλαίσιο αυτό και στην συνέχεια του από 08/03/2017 υπομνήματος μας, της από 09/03/2017 ανακοίνωσης σας σχετικά με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Αναπτυξιακού Νόμου και της από 03/04/2017 απαντητικής επιστολής σας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι μέχρι και σήμερα 16 Ιουνίου 2017, δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση η οποία θα ορίζει με σαφήνεια την διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήματος παράτασης με υλοποίηση του 50%, για τα έργα που έχουν υπαχθεί στον Ν.3299/2004. 

Τονίζουμε ότι, η σχετική ανακοίνωσή σας προέβλεπε την δυνατότητα υλοποίησης δαπανών μέχρι και την 30/06/2017, οι οποίες θα μπορούσαν να υποβληθούν στο σχετικό αίτημα παράτασης. Ωστόσο, η καθυστέρηση έκδοσης της απόφασης όπου θα εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίες, δύναται να οδηγήσει σε σοβαρά λάθη στην σύνταξη των αιτημάτων.

Επίσης, στις 06/06/2017 εκδόθηκε ο Οδηγός Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων  στον οποίο αναφέρεται ένα πλήθος στοιχείων και δικαιολογητικών που απαιτούνται πλέον για την υποβολή αιτημάτων ελέγχου και τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη και το μέγεθος των περισσότερων επενδυτικών σχεδίων, είναι αδύνατον να συγκεντρωθούν σε τόσο στενά χρονικά περιθώρια.

Ως εκ τούτου, προτείνουμε την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης δαπανών και υποβολής αιτήματος παράτασης έως την 30/09/2017 προκειμένου, αφενός να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση και να αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες της διαδικασίας και αφετέρου να υπάρχει ικανό χρονικό διάστημα για την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών.

Σε διαφορετική περίπτωση, προτείνουμε την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης δαπανών και υποβολής αιτήματος παράτασης τουλάχιστον  ένα μήνα από την ημερομηνία που θα εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Τέλος, ζητούμε όπως ληφθεί μνεία στην σχετική απόφαση για τα έργα που χειρίζεται η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, με έμφαση στα πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια (business plan), για τα οποία θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα μείωσης του κατώτατου ορίου επιλεξιμότητας προϋπολογισμού. Ειδικότερα, μέχρι στιγμής το κατώτατο όριο  προϋπολογισμού για τις μικρές επιχειρήσεις ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο Ευρώ και για τις μεσαίες επιχειρήσεις σε 3 εκατομμύρια Ευρώ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει χρήση της ρύθμισης που θα προβλέπεται στην απόφαση σας, για μείωση του προϋπολογισμού με ταυτόχρονη μείωση της δυναμικότητας κατά 25% ή 50%. Ως εκ τούτου, προτείνουμε την μείωση του κατώτατου ορίου προϋπολογισμού για τις μικρές επιχειρήσεις σε 1 εκατομμύριο Ευρώ και για τις μεσαίες επιχειρήσεις σε 2 εκατομμύρια  Ευρώ, προκειμένου τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, να ολοκληρωθούν επιτυχώς.

 

Με εκτίμηση,

                                    

Δημήτρης Μαθιός

Πρόεδρος του ΣΒΑΠ