ΣΒΑΠ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 10.10.2017

                                                                                

 

                                                                                                                                                                      Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2017

                                                                                             

Προς τον

Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης

κ. Δ. Παπαδημητρίου

Θέμα: Επιχειρήσεις εγκαταστημένες στο Όρος Αιγάλεω/ αίτημα τροποποίησης του νόμου 2742/1999.

 

Κύριε Υπουργέ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς, αποδίδοντας ζωτικότατο ενδιαφέρον σε κάθε θέμα λειτουργίας των εγκαταστάσεων μεταποίησης στην Αττική διατυπώνει τις απόψεις του στην εξειδικευμένη χωροταξική περίπτωση, που αγγίζει όλες τις επιχειρήσεις στην περιοχή Όρος Αιγάλεω και σας αποστέλλουμε την πρόταση επιχειρήσεων του Όρους Αιγάλεω προς τον ΣΒΑΠ.

Πρόταση επιχειρήσεων Όρους Αιγάλεω
προς τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς

Αιτιολογική Έκθεση

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και με σεβασμό στο άρθρο 24 του Συντάγματος αντιμετωπίζονται, στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία προβλήματα, τα οποία καθιστούσαν σε αρκετές περιπτώσεις μη βιώσιμη την εξακολούθηση της λειτουργίας επιχειρήσεων στο όρος Αιγάλεω, μετά τη θέσπιση του ν. 2742/1999, με τον οποίο καθορίστηκε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των ορεινών όγκων, το οποίο έχρηζε των προτεινόμενων συμπληρώσεων για να είναι λειτουργικό. Συγκεκριμένα με την πρώτη παράγραφο επιτρέπεται, καθ’ υποφορά της γενικής ρύθμισης του άρθρου 26 του ν. 2831/2000, ρητά και για την προκειμένη περίπτωση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των εγκαταστάσεων, εφόσον προκύπτει με επαρκή στοιχεία, (πλέον των οριζόμενων για την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό με βάση την κείμενη νομοθεσία), από ειδική επιτροπή, περιβαλλοντική βελτίωση από τη λειτουργία της μονάδας μετά την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για να καταστεί δυνατή η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των λειτουργουσών μονάδων με περιβαλλοντικό όφελος.

Περαιτέρω με τη δεύτερη παράγραφο θεσπίζονται ειδικές προϋποθέσεις, υπό τις οποίες επιτρέπεται η διατήρηση των νομίμως λειτουργουσών, από την έναρξη ισχύος του ν. 2742/1999 μέχρι σήμερα, επιχειρήσεων χωρίς χρονικό περιορισμό. Ειδικότερα η διατήρηση αυτή επιτρέπεται εφόσον διαπιστώνεται από ειδική επιτροπή ότι δεν αναιρείται το ωφέλιμο προστατευτικό αποτέλεσμα των διατάξεων του ν. 2742/1999 από τη διατήρηση της χρήσης. Η ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι όσο περνάει ο χρόνος της τριακονταετίας, που μέχρι σήμερα προβλέπεται ως μεταβατική περίοδος, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα ως προς την τραπεζική τους χρηματοδότηση και τη διάρκεια του αναπτυξιακού τους σχεδιασμού, ο οποίος εν τοις πράγματι διαρκώς αδρανεί, λόγω του στενού χρονικού ορίζοντα επιτρεπόμενης λειτουργίας τους, με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 207

1. Στην παράγραφο 2 της ενότητας ΙΙΙ του άρθρου 21 του νόμου 2742/1999 (Α 207) μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:

«Επίσης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός ή η επέκταση των εγκαταστάσεων μέχρι να εξαντλήσουν τον συντελεστή δόμησης & κάλυψης των ορίων της ιδιοκτησίας τους ως (ΒΙΟΠΑ), εφόσον βελτιώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της μονάδας. Για τη διαπίστωση της συνδρομής της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλονται στην επιτροπή της επόμενης παραγράφου επιπλέον των απαιτούμενων στοιχείων για τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ειδική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντική έκθεση, στις οποίες αναλύονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της μονάδας πριν τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση και προκύπτει με ειδική αιτιολογία η βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία της μονάδας λόγω του εκσυγχρονισμού ή της επέκτασης. Η επιτροπή της επόμενης παραγράφου αποφαίνεται με ειδική αιτιολογία για την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος εκσυγχρονισμού ή επέκτασης. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος ακολουθείται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία για τη λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειών για την εκτέλεση των εργασιών του εκσυγχρονισμού ή της επέκτασης.».

2. Μετά την παράγραφο 2 της ενότητας ΙΙΙ του άρθρου 21 του νόμου 2742/1999
(Α 207) προστίθεται παράγραφος 2 Α, η οποία έχει ως εξής:

«2 Α. α. Κτίρια και εγκαταστάσεις, στα οποία λειτουργούσαν επιχειρήσεις διαρκώς από τις 7/10/1999 μέχρι την υποβολή του αιτήματος της επόμενης περίπτωσης γ., τα οποία επιτρέπεται να διατηρήσουν τη χρήση τους χωρίς χρονικό περιορισμό , εφόσον από τη διατήρηση της χρήσης τους δεν αναιρείται το ωφέλιμο προστατευτικό αποτέλεσμα του παρόντος νόμου & να μπορούν να νομιμοποιήσουν τυχόν αυθαιρεσίες τους.

β. Για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πενταμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

1) Τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Β΄.

2) Ένα εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς με τον αναπληρωτή του.

3) Ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

4) Ένα εκπρόσωπο της Περιφέρειας της Αττικής.

5) Ένα εκπρόσωπο του Δήμου Φυλής ή του Δήμου Ασπροπύργου.

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του στην πράξη συγκρότησης για τρία χρόνια.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της παραπάνω επιτροπής.

γ. Για την έγκριση της διατήρησης της χρήσης, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, υποβάλλεται στην επιτροπή της προηγούμενης περίπτωσης αίτημα, το οποίο συνοδεύεται από τα εξής:

1. αποδεικτικά της νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης στο κτίριο ή την εγκατάσταση για την οποία ζητείται η διατήρηση της χρήσης χωρίς χρονικό περιορισμό

2. ειδική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντική έκθεση, στις οποίες αναλύεται συγκεκριμένα αν και σε ποιο βαθμό θα προκύψει επιβάρυνση για τα προστατευόμενα στοιχεία του παρόντος (όρος Αιγάλεω, περιφέρεια ορεινού όγκου) από τη διατήρηση της χρήσης, χωρίς χρονικό περιορισμό, η ενδεχόμενη αντιστάθμισή της από τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο ή από την εφαρμογή ειδικών τεχνολογιών, που καθιστούν τη λειτουργία της επιχείρησης φιλική προς το περιβάλλον και η οποία ειδικά επιτρέπεται, και ότι δεν αναιρείται το ωφέλιμο προστατευτικό αποτέλεσμα του παρόντος νόμου.

Η επιτροπή της περίπτωσης β. εξετάζει το αίτημα και:

α)είτε το εγκρίνει χωρίς την επιβολή όρου,

β)είτε το προκρίνει και επιβάλλει ως όρο συγκεκριμένες ενέργειες (όπως εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, εφαρμογή ειδικών τεχνολογιών, που καθιστούν τη λειτουργία της επιχείρησης φιλική προς το περιβάλλον), τάσσοντας προθεσμία για την εκτέλεσή τους, μετά την πάροδο της οποίας εγκρίνει οριστικά το αίτημα, εφόσον έχουν εκτελεστεί οι παραπάνω ενέργειες πλήρως ή σε διαφορετική περίπτωση το απορρίπτει.

γ) είτε το απορρίπτει με ειδικά αιτιολογημένη πράξη της αν κρίνει ότι από τη διατήρηση της χρήσης χωρίς χρονικό περιορισμό αναιρείται το ωφέλιμο προστατευτικό αποτέλεσμα των διατάξεων του παρόντος ακόμη και με την επιβολή όρου σύμφωνα με την παραπάνω υπό β) περίπτωση.

δ) Η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 για τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση των εγκαταστάσεων δεν κωλύει την εφαρμογή της παρούσας.

3. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Μαθιός

Πρόεδρος του ΣΒΑΠ