Επιστρολή προς Δραγασάκη για μείωση ορίου προυπολογισμού για τον Αναπτυξιακό νόμο του 2004, 30.5.2019

                                                                                                                                     Αθήνα 30 Μαΐου 2019

                                                                                                                              

Προς τον

Υπουργό Ανάπτυξης

κ. Ι. Δραγασάκη

Κύριε Υπουργέ,

Εκτιμώντας ότι θα συμφωνήσετε με την άποψη του Δ.Σ. του ΣΒΑΠ , που ασφαλώς εκφράζει και δικές πεποιθήσεις, ότι η ροή των πολιτικών εξελίξεων δεν θα πρέπει να παρεμβάλλονται , στην πορεία της οικονομίας προς την ανάκαμψη, τις επενδύσεις και από εκεί προς το ξέφωτο της ανάπτυξης θέλουμε να σας επισημάνουμε, όπως το κάναμε και στην τελευταία συνάντηση μαζί σας στις αρχές Μαΐου, την σπουδαιότητα μιας αποφασιστικής επίλυσης των εμποδίων, για  επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με έμφαση στα επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν.3299/04.

Επανερχόμενοι στο όλο θέμα, που εποικοδομητικά συζητήσαμε και στην συνάντησή μας, ζητάμε   την υιοθέτηση, από πλευράς του Υπουργείου, συγκεκριμένων προτάσεων που ο Σύνδεσμός μας έχει προτείνει, με σκοπό την πιο αποτελεσματική ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων.

Ειδικότερα:  

  • · Κατώτατα όρια προϋπολογισμού πολυετών επιχειρηματικών σχεδίων Ν. 3299/04

Βάσει των προβλημάτων χρηματοδότησης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαπιστώνεται κενό στην εφαρμογή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων  στα επενδυτικά έργα που είχαν υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.), με έμφαση στα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια (business plan) του Ν.3299/04, λόγω των κατώτατων ορίων επιλέξιμου προϋπολογισμού ύψους 1.500.000 Ευρώ για τις μικρές μεγέθους επιχειρήσεις και 3.000.000 Ευρώ για τις

μεσαίες, για τα οποία έχει προταθεί η κατάργησή τους, είτε εναλλακτικά, εφ‘ όσον αυτό δεν είναι δυνατό, η μείωσή τους σε 1.000.000 Ευρώ και 2.000.000 Ευρώ, αντίστοιχα, ώστε να μην υπάρξουν διακρίσεις στην αντιμετώπιση των επενδύσεων του Ν.3299/04.

  • · Κατηγοριοποίηση επιλέξιμων δαπανών

Αποσαφήνιση κατηγοριών δαπανών μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικών εγκαταστάσεων, καθώς έχουν προκύψει στο παρελθόν προβλήματα κατηγοριοποίησής τους, όπως για παράδειγμα οι δαπάνες κλιματισμού και προμήθεια γερανογεφυρών, που άλλοτε αντιμετωπίζονται σαν κτηριακή δαπάνη και άλλοτε σαν ειδική εγκατάσταση, στους παλιότερους Αναπτυξιακούς Νόμους και ειδικότερα στον Ν. 3299/04.

Προτείνεται η κατηγοριοποίηση αυτών των δαπανών, στην κατηγορία 3 «μηχανολογικός εξοπλισμός – τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις» σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16, μέσω μεταβατικών διατάξεων, με αναδρομική ισχύ, για τα εντεταγμένα επενδυτικά σχέδια των Ν. 3908/11, αλλά και του Ν. 3299/04.

Υπολογίζοντας στην προσωπική σας παρέμβαση για την επιτάχυνση των αιτουμένων εγκρίσεων και την άμεση έκδοση απόφασης για παράταση του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, λόγω και των τελευταίων πολιτικών εξελίξεων.

Με την βεβαιότητα για την ανταπόκρισή σας στο αίτημα του ΣΒΑΠ,

Ο πρόεδρος

Δημήτρης Μαθιός