Υπόμνημα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνη Γεωργιάδη 16.7.2019

 

                                                                                                                                                               Αθήνα 16 Ιουλίου 2019

                                                                         

Προς τον

Υπουργό Ανάπτυξης

κ. Α. Γεωργιάδη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

Κύριε Υπουργέ,

Έχοντας την βεβαιότητα ότι είστε άριστος γνώστης των προβλημάτων της βιομηχανίας της χώρας και την προτεραιότητας σε μία νέα εκστρατεία βιομηχανικών επενδύσεων θέλουμε να συμπληρώσουμε τις γνώσεις σας με ενημέρωση επί των εξιδεικευμένων χωροταξικά και περιβαλλοντικά θεμάτων που απασχολούν τις βιομηχανίες της Αττικής υπογραμμίζοντας τις παρακάτω θέσεις μας.

 • Την έκδοση  του  Προεδρικού Διατάγματος για την αδειοδότηση από τα Επιμελητήρια όπως που προβλέπεται και από τον  Ν. 3982/2011.
 • Ρυθμίσεις για τα υπερβολικά μεγάλα πρόστιμα που επιβάλλονται από τις αδειοδοτούσες Αρχές για τις παραβάσεις της νομοθεσίας περί αδειοδότησης.
 • Ρυθμίσεις στις καθυστερήσεις αδειοδότησης των δραστηριοτήτων που βρίσκονται εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων.
 • Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των Υπηρεσιών ώστε να μειωθεί περαιτέρω το κόστος και ο χρόνος της αδειοδότησης.
 • Την σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας μιας στάσης και την  άρση των συναρμοδιοτήτων Υπουργείων και Υπηρεσιών.
 • Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που είναι στην διαδικασία απόκτησης αδείας για την διαχείρισης των αποβλήτων τους ή στην διαδικασία απόκτησης άδειας εκπομπής αέριων ρύπων να μην διώκονται μέχρι την απόκτηση της άδειας.
 • Να  προσδιορισθεί νομοθετικά συγκεκριμένος  χρόνος συμμόρφωσης στους κανόνες αποκομιδής αποβλήτων και να μην εφαρμόζεται η σημερινή τακτική εξοντωτικών προστίμων ή με την παύση λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
 • Σκόπιμο είναι να δίδεται χρόνος συμμόρφωσης που  θα είναι βεβαίως συγκεκριμένος. Έτσι η επιχείρηση δεν θα οδηγείται σε παύση εργασίας όσων απασχολούνται στις εγκαταστάσεις που τίθεται εκτός λειτουργίας.   

Ειδικά για τα Επιχειρηματικά Πάρκα στόχος μας πρέπει αναγκαστικά να είναι:

 • Η βελτίωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των υποστηρικτικών υποδομών των επιχειρήσεων.
 • Η μείωση της απαιτούμενης δυναμικότητας των έργων υποδομής.
 • Ο  διαδικαστικά καλύτερος δυνατός έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των επιχειρήσεων.

Στο σημείο αυτό οφείλω να σημειώσω πως είναι Ιδιαίτερης βαρύτητας, για την υλοποίηση ως πολιτικής, η  διαπίστωση και αποδοχή της εξής πραγματικότητας:

 • Πρώτον ότι ο περιορισμένος αριθμός οργανωμένων Επιχειρηματικών Πάρκων σε συνδυασμό με τις περιοριστικές κατά καιρούς διατάξεις για τη βιομηχανία στην Αττική και αλλού, δημιούργησαν φαινόμενα μεγάλης βιομηχανικής συγκέντρωσης.
 • Δεύτερον ότι οι συγκεντρώσεις υπολογίζονται σε 70 και καλούνται ήδη Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις.
 • Τρίτο ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις καθίσταται χρήσιμη η δημιουργία οργανωμένου Επιχειρηματικού Πάρκου.

 

Οργανωμένοι  υποδοχείς για την βιομηχανία και Πολιτική αυθαιρέτων.

Κατά την άποψη και του Συνδέσμου μας απαιτείται βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου αδειοδότησης Επιχειρηματικών Πάρκων με στόχο:

 1.  Την χωροθέτηση νέων Επιχειρηματικών Πάρκων.
 2.  Την επιτάχυνση των διαδικασιών ανάπτυξης νέων Επιχειρηματικών Πάρκων.
 3.  Τη χρηματοδότηση υλοποίησης νέων ΕΠ, με υψηλό ποσοστό ενίσχυσης  επί των δαπανών των έργων υποδομής.
 4.  Την ταχύτερη και απλούστερη οργάνωση των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων.
 5.  Τη θεσμοθέτηση των, προβλεπόμενων από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία, Επιχειρηματικών Πάρκων μεγάλων Μεμονωμένων Μονάδων.
 6.  Τη διασφάλιση της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού και διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς επίσης και της βιωσιμότητας της λειτουργίας και της διαχείρισης των Επιχειρηματικών Πάρκων.
 7.  Την αύξηση των κινήτρων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου για προσέλκυση επενδύσεων με  ενισχύσεις σε Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων όπως ο ΒΙΠΕ, και τα Επιχειρηματικά Πάρκα.
 8.  Τη διευθέτηση των διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με την διοίκηση και διαχείριση των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένες προτάσεις όπως τις διατυπώνει το Δ.Σ. στις συζητήσεις του.

 

Χωροταξικό:  Ρύθμιση Χωροταξικού Δυτικής Αττικής και Ελαιώνα.  

        1. Ελαιώνας: Αναμόρφωση του Πολεοδομικού Διατάγματος του 1995 για τον Ελαιώνα με το οποίο έχει καθυστερήσει την ανάπτυξη στην περιοχή

        2.  Ορεινοί Όγκοι: ζητούμε προστασία των 38 εταιριών που λειτουργούν νόμιμα στον Ορεινό Όγκο Αιγάλεω

        3. Απλοποίηση Διαδικασιών Αδειοδότησης: Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων όλων των Νόμων, που απλοποιούν σημαντικά τις διαδικασίες αδειοδότησης. Αντιμετώπιση αγκυλώσεων και αδράνειας, που παρατηρείται σε ορισμένες περιπτώσεις.

Βελτιώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και ενεργή συμμετοχή στην επιτροπή για την αναθεώρηση της όχλησης. Επαναφορά της μόνιμης θέσης του ΣΒΑΠ για εκχώρηση της αρμοδιότητας εκδόσεως αδειών στα Βιομηχανικά Τμήματα όλων των Επιμελητηρίων της χώρας.

 1. Δημιουργία Υποδομών για την απλοποίηση των διαδικασιών:  Δημιουργία του Εθνικού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ και νόμος 3882/2011). Συνεργασία Περιφέρειας Αττικής και ΣΒΑΠ για την προώθηση των σχετικών διαδικασιών.
 1. Συντονισμός των Αδειοδοτικών Αρχών Αττικής: Παρατηρείται διαφοροποίηση την εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά και διαδικασιών και πρακτικών στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και άνιση μεταχείριση επιχειρήσεων. Είναι αναγκαία η ενεργοποίηση συντονιστικό οργάνου.  

 

Σχετικά με την Δυτική Αττική και τις περιοχές που ανήκουν στην Δυτική Αττική.

Πρώτον εντονότερο και ουσιαστικότερο διάλογο με την Περιφέρεια σε όλα τα αντικείμενα που έχουν σχέση με τις επενδύσεις.

Δεύτερον Ρύθμιση των εκκρεμοτήτων που συνδέονται με την πολιτική για τα επιχειρηματικά πάρκα πχ. Ολοκλήρωση ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Ολοκλήρωση πάρκου Βαμβακιάς-Ελευσίνας, Ασπροπύργου για χωροταξικές εκκρεμότητες στον Ελαιώνα, Δυτική Αττική και αλλού.

Συγκεκριμένα για τα επιχειρηματικά πάρκα για την Δυτική Αττική: ζητούμε

- Την ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΕΠ Αττικής των Βιοτεχνικών, Επιχειρηματικών Πάρκων : α) Αν. Λιοσίων, β) ΒΙΠΑΝΟΤ Ασπροπύργου, γ) Βαμβακιάς Ελευσίνας

- Τον ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & τη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  της χωροταξικής πολιτικής της Δυτικής Αττικής.

- Την ΠΡΟΩΘΗΣΗ των ΟΧΕ Ολοκληρωμένες Χωρικές Ενότητες ως εργαλείο χρηματοδότησης & ανάπτυξης της  Δυτικής Αττικής

6. Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη:  προτείνουμε την διαβούλευση των φορέων της Αττικής για την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος, καθώς και την επιβολή προτάσεων από τους αρμόδιους φορείς όπως ΕΒΕΠ, ΒΙΠΑ Σχιστού.

7. ΠΕΣΔΑ Αττικής, αποκομιδή απορριμμάτων, βιομηχανικά απόβλητα. Η Αττική που έχει υποδεχθεί το 50% του  μεταποιητικού δυναμικού της χώρας δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί με ένα και μόνο κέντρο αποκομιδής απορριμμάτων.  Απαιτεί την δημιουργία κέντρων ισάριθμων με τις περιοχές όπου υπάρχουν βιομηχανικές συγκεντρώσεις. Δεν νοείται να επιλέγονται περιοχές που να δέχονται τα γειτονικά απορρίμματα με όλες τις συνέπειες και τις αντιδράσεις που προκαλούνται.

                

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:

 1. Ολοκλήρωση θεσμικών ρυθμίσεων αναθεώρησης – βελτίωσης του Ν.3982/2011, με προτεραιότητα την παραγωγή δευτερεύουσας νομοθεσίας επί των νομοθετικών ρυθμίσεων που πρόσφατα ψηφίστηκαν (άρθ. 10, παρ. 6, Ν.4605/2019). Άμεση ψήφιση διατάξεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα, με μετάπτωση των Επιχειρηματικών Πάρκων στην Περιβαλλοντική Κατηγορία Β’, αναλόγως με το μέγεθος των έργων υποδομής τους, με σκοπό την επίσπευση του χρόνου αδειοδότησης κατά δύο χρόνια περίπου.
 2. Επαναφορά της διάταξης του άρθ. 1, παρ. 1 εδαφ. Ε του Ν.3894/2010, όπως είχε διαμορφωθεί με το άρθ. 1 του Ν.4146/2013, σύμφωνα με την οποία τα Επιχειρηματικά Πάρκα με προϋπολογισμό άνω των 5 εκ. € μπορούν να αδειοδοτηθούν ως Ιδιωτικές Στρατηγικές Επενδύσεις. Η διάταξη καταργήθηκε με το Ν. 4608/2019.
 3. Προγράμματα και κίνητρα συγχρηματοδότησης ή/και μόχλευσης για τη μείωση της επιβάρυνσης των ιδιωτικών των ακινήτων και των επιχειρήσεων που επιβάλλεται κατά την πολεοδόμηση των Επιχειρηματικών Πάρκων μέσω της εισφοράς σε χρήμα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ:

 • Επισυνάπτεται πίνακας προτεινομένων Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης σε ισάριθμες άτυπες συγκεντρώσεις που μπορεί να υλοποιηθούν έως το 2027 εάν υπάρξουν τα κατάλληλα προγράμματα συγχρηματοδότησης.
 • Απαιτείται ισχυρή διοικητική, οργανωτική και χρηματοδοτική ενίσχυση προκειμένου να ολοκληρωθούν τα Επιχειρηματικά Πάρκα της Βαμβακιάς και του Ασπροπύργου που έχουν ήδη εγκριθεί και πρόκειται να μπουν σε φάση υλοποίησης.
 • Επιβάλλεται επειγόντως η τροποποίηση του άρθ. 17 του Ν.3325/2005 ώστε να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων μέσης όχλησης στην Αττική, αποκλειστικά εντός Επιχειρηματικών Πάρκων Τύπου Β, μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής που θα εγκριθούν για αυτά.

Β. Αδειοδότηση – Λειτουργία Επιχειρήσεων

 • Αναθεώρηση και βελτίωση της δευτερεύουσας νομοθεσίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων (Ν.4442/2016), με σκοπό την κατάργηση περιττών διαδικασιών και εγγράφων και την ουσιαστική απλοποίηση.
 • Κατάργηση των βαθμών όχλησης ως συστήματος διάκρισης των επιχειρήσεων και κατάταξη τους αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την περιβαλλοντική τους κατηγορία.

                                                              Με εκτίμηση,

                                                              Ο πρόεδρος

                                                          Δημήτρης Μαθιός